Zásady ochrany osobních údajů Nájemců pro nájem URIS

Provozovatelem aplikace URIS je společnost STIMVIA s.r.o se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 03173925, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 59465 (dále jen „Stimvia“ nebo „my“).

Stimvia je také správcem Vašich osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s Vaším pronájme zařízení URIS (dále jen „Zařízení“, nebo „Předmět nájmu“), jak je podrobněji popsáno v těchto zásadách. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, především Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Jaké údaje o Vás zpracováváme a pro jaké účely?

a) Osobní údaje pro komunikaci

Kontaktní údaje slouží pro komunikaci mezi Pronajímatelem a Nájemcem a jsou zpracovávána v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, email.

Tyto údaje slouží ke komunikaci mezi Pronajímatelem a Nájemcem a pro zaslání nebo vyzvednutí Předmětu nájmu ať již při předání, či při případném řešení nenadálých situací během doby nájmu.

Základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro komunikaci je článek 6 (1) b) GDPR.

b) Údaje na ověření totožnosti

Prostřednictvím ofoceného občanského průkazu zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, adresy bydliště, čísla občanského průkazu.

Tyto údaje slouží jednak ke ztotožnění Nájemce Zařízení, jednak pro případ řešení nenadálých situacích.

Základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro ověření totožnosti je článek 6 (1) a) GDPR.

c) Bankovní spojení

V případě, že nájemné dle Smlouvy o nájmu je hrazeno převodem z účtu. Údaje jsou zpracovávány pouze pro potřeby nezbytných finančních transakcí.

Základem pro zpracování Vašich osobních údajů z bankovního spojení je článek 6 (1) a) GDPR.

d) Evidence o seznámení se s použitím a s aplikačními postupy Zařízení

Dle platných nařízení zejména dle zákona 375/2022 Sb. je Stimvia povinna vést evidenci o seznámení se s Zařízením a jeho aplikačními postupy.

Základem pro zpracování Vašich osobních údajů z této evidence je zákonná povinnost dle zákona 375/2022 Sb.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro naplnění příslušného účelu zpracování. To zejména znamená, že Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nájmu Předmětu nájmu a nezbytné doby pro zajištění všech potřebných úkonů souvisejících s nájmem Předmětu nájmu, tedy i úkony pro zjištění, zda by Předmět nájmu řádně vrácen v souladu se Smlouvou o nájmu. Dále budou osobní údaje v přiměřeném rozsahu uchovávaný pro případné řešení sporů vzniklých na základě platných zákonů ČR po dobu min definovanou § 629 zákona 89/2012 Sb. (nevznikne-li mezitím jiný důvod pro jejich zpracování – například další komunikace či spolupráce mezi původním Pronajímatelem a Nájemcem apod.).

Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše údaje zpracováváme pouze my sami, žádná další organizace není zpracovatelem vaši dat za účelem jejich analýzy nebo jiného užití.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním práva?

a) Právo na informace, výmaz a další

Můžete kdykoliv požádat o přístup k Vašim osobním údajům. Jsou-li Vaše údaje nepřesné, můžete požádat o jejich opravu. Vaše údaje máte právo získat v běžně používaném strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost).

V odůvodněných případech máte právo též na výmaz nebo omezení zpracování Vašich údajů.

b) Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Pokud náš zájem na zpracování nebude převažovat, zpracování Vašich údajů ukončíme.

c) Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním

Je-li zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže uvedený kontakt. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

d) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud máte obavy, že zpracování Vašich údajů není prováděno zákonným způsobem, máte právo se obrátit se stížností přímo na lokální dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě, že máte jakékoliv otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, těchto zásad ochrany osobních údajů, anebo byste rádi uplatnili Vaše práva, můžete nás kdykoliv kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

STIMVIA s.r.o se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava,
E-mail: gdpr@stimvia.com