Zásady ochrany osobních údajů uživatelů webových stránek

Provozovatelem webové stránky stimvia.com je společnost STIMVIA s.r.o se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 03173925, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 59465 (dále jen „Stimvia“ nebo „my“).

Stimvia je také správcem Vašich osobních údajů , které zpracováváme v souvislosti s Vaším užíváním webové stránky stimvia.com (dále jen „Web“), jak je podrobněji popsáno v těchto zásadách. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, především Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Jaké údaje o Vás zpracováváme a pro jaké účely?

a) Kontaktní formuláře

Prostřednictvím kontaktních formulářů zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a e-mailové adresy.Vaše údaje budeme zpracovávat, pokud nás prostřednictvím formuláře kontaktujete za kterýmkoli z účelů uvedených na Webu, tedy máte-li zájem u nás pracovat či o jinou formu spolupráce anebo přejete-li si získat bližší informace o našich produktech, o investičních možnostech v naší společnosti či našich závazcích v oblasti životního prostředí.

Základem pro zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kontaktních formulářů je článek 6 (1) b) GDPR.

b) Cookies

Při užití Webu se ve Vašem zařízení (počítači, telefonu apod.) aktivují cookies nebo jiné obdobné technologie („Cookies“). Cookies jsou malé textové soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních, z nichž na Web přistupujete, a pomáhají nám tak poskytovat a zlepšovat naše služby.

Ačkoli prostřednictvím Cookies nejsme schopni přímo identifikovat Vaši osobu, sbíráme jejich prostřednictvím informace, které mají povahu osobních údajů (např. pohyb vašeho zařízení na Webu, způsob jeho používání atd.).

Při provozu Webu používáme technické, funkční a analytické Cookies.

Pomocí technických cookies Vám zobrazujeme Web a zaručujeme stabilitu a bezpečnost při jeho užívání. Technické cookies jsou nezbytné k tomu, aby Web fungoval, takže není možné jejich používání odmítnout. Používání technických Cookies a související zpracování osobních údajů zakládáme na čl. 6 (1) b) GDPR.

S funkčními Cookies je Web výkonnější a osobnější. Můžeme je nastavovat my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby na stránkách používáme. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, je možné, že některé nebo všechny tyto služby nebudou fungovat správně. Funkční Cookies používáme na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 (1) a) GDPR).Analytické Cookies slouží ke zlepšení fungování Webu. Umožňují nám rozpoznat a zjišťovat počet návštěvníků a sledovat, jak Web používají. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Web funguje. Analytické Cookies používáme na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 (1) a) GDPR).

Při otevření Webu se v dolní části zobrazí lišta s informacemi o používání Cookies a umožní vám zvolit si, které typy Cookies bude Web používat. Používání Cookies můžete poté kdykoli upravit v nastavení svého internetového prohlížeče.

c) Analytika

Cookies pro Google Analytics sbírají pouze informace o Geo-pozici, jazyk ve kterém si stránky prohlíží, rozhraní které používá k prohlížení (mobil, tablet, PC…) a zda se uživatel na stránky vrací. Všechna data slouží pouze k optimalizaci funkčnosti stránek.

d) Logy

Logování aktivit uživatele není nijak sbíráno ani zpracovávání.

e) Obsah třetích stran

Na Webu zpřístupňujeme i obsah (např. videa) třetích stran. Spuštěním videa dochází ke sběru Vašich osobních údajů třetími stranami. Na tuto skutečnost jste však upozorněni předem na liště, která se u každého obsahu třetí strany (videa) objeví a neumožní jeho přehrání, dokud zakliknutím příslušného políčka neudělíte výslovný souhlas se sběrem Vašich údajů.

V současné době zpřístupňujeme na Webu obsah následujících třetích stran:

YouTube – zásady zpracování osobních údajů;

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro naplnění příslušného účelu zpracování. To například znamená, že Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu vyřízení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře (nevznikne-li mezitím jiný důvod pro jejich zpracování – například uzavření pracovní smlouvy apod.).

V případě souborů Cookies zpracováváme Vaše údaje po dobu 3 měsíců.

Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše údaje zpracováváme především my sami, avšak v určitých případech je můžeme poskytnout i třetím stranám.

Předně se bude jednat o některé naše dodavatele služeb v postavení zpracovatelů osobních údajů, kteří nám se zpracováním Vašich dat pomáhají. Činí tak výhradně na základě našich pokynů a zvláštní smlouvy, ve které je zavazujeme k mlčenlivosti a přísným bezpečnostním opatřením.

Pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů můžeme Vaše údaje zpřístupnit našim poradcům (např. právním či daňovým). Pokud by nám to ukládal závazný právní předpis či pravomocné rozhodnutí orgánů veřejné moci, jsme povinni Vaše údaje poskytnout i orgánům veřejné moci.

Vaše údaje zásadně nepředáváme do zemí mimo území EU (třetí země). Pokud by bylo nutné Vaše údaje předat do třetích zemí (např. by je v těchto zemích zpracovával některý z našich dodavatelů služeb), zajistíme v každém jednotlivém případě odpovídající úroveň ochrany Vašich údajů (zpravidla na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů či standardních smluvních doložek zveřejněných Evropskou komisí).

Jaká máte v souvislosti se zpracováním práva?

a) Právo na informace, výmaz a další

Můžete kdykoliv požádat o přístup k Vašim osobním údajům. Jsou-li Vaše údaje nepřesné, můžete požádat o jejich opravu. Vaše údaje máte právo získat v běžně používaném strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost).

V odůvodněných případech máte právo též na výmaz nebo omezení zpracování Vašich údajů.

b) Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Pokud náš zájem na zpracování nebude převažovat, zpracování Vašich údajů ukončíme.

c) Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním

Je-li zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže uvedený kontakt. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

d) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud máte obavy, že zpracování Vašich údajů není prováděno zákonným způsobem, máte právo se obrátit se stížností přímo na lokální dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě, že máte jakékoliv otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, těchto zásad ochrany osobních údajů, anebo byste rádi uplatnili Vaše práva, můžete nás kdykoliv kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

STIMVIA s.r.o se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava,
E-mail: gdpr@stimvia.com