Zásady ochrany osobních údajů uživatelů aplikace URIS

Provozovatelem aplikace URIS je společnost STIMVIA s.r.o se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 03173925, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 59465 (dále jen „Stimvia“ nebo „my“).

Stimvia je také správcem Vašich osobních údajů , které zpracováváme v souvislosti s Vaším užíváním aplikace URIS (dále jen „Aplikace“), jak je podrobněji popsáno v těchto zásadách. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, především Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Jaké údaje o Vás zpracováváme a pro jaké účely?

a) Kontaktní formuláře

Prostřednictvím kontaktních formulářů zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy.

Kontaktní formulář slouží pouze k řešení provozních problémů s Aplikací. Osobní údaje jsou používány pouze pro potřebu pomoci vám vyřešit konkrétní nahlášený problém.

Základem pro zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kontaktních formulářů je článek 6 (1) b) GDPR.

Pokud budou součástí zprávy data obsahující z povahy věcí informace Zvláštní kategorie osobních údajů, bude tato zpráva okamžitě odstraněna.

b) Registrace a identifikace v platformě URIS

Pro registraci je potřeba plná identifikace uživatele skrze email, telefon, jméno, příjmení. Toto platí i pro platnou identifikaci.

Vaše údaje budeme zpracovávat, pokud se stanete uživatelem Aplikace využívající registraci do platformy URIS. Tím můžete zabezpečit ukládání dat díky synchronizaci, lze kontaktovat podporu, případně lze po pozitivní identifikaci zpřístupnit data v případě ztráty přihlášení nebo zařízení.

Základem pro zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kontaktních formulářů je článek 6 (1) a) GDPR.

c) Logy

Logy z Aplikace jsou pro potřeby zajištění správnosti fungování synchronizace ukládány i mimo mobilní zařízení v případě, že je uživatel registrován. V tomto případě mohou být součástí logovým záznamů i osobní informace.

Ukládání takovýchto informací je omezeno retenční periodou logových záznamů 2 – 3 týdnů, kdy dochází k jejich úplnému výmazu. Logy nejsou ukládány do záloh systému.

d) Záznamy mikčních deníku

U registrovaných uživatelů (jedná se o uživatele, kteří souhlasili s registrací) jsou data synchronizována na platformě URIS a zpracovávána společností STIMIVA. Sběr dat z mikčních deníků slouží ke sledování příjmu a výdaje tekutin a je základním informačním zdrojem pro lékaře nebo pro sledování průběhu léčby. Sběr těchto údajů je součástí zdravotnické dokumentace vedené společností STIMVIA.

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete mým pacientem, a následně po dobu pěti let poté, co mým pacientem přestanete být

e) Obsah třetích stran

Na Webu zpřístupňujeme i obsah (např. videa) třetích stran. Spuštěním videa dochází ke sběru Vašich osobních údajů třetími stranami. Na tuto skutečnost jste však upozorněni předem na liště, která se u každého obsahu třetí strany (videa) objeví a neumožní jeho přehrání, dokud zakliknutím příslušného políčka neudělíte výslovný souhlas se sběrem Vašich údajů.

V současné době zpřístupňujeme na Webu obsah následujících třetích stran:

YouTube – zásady zpracování osobních údajů;

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro naplnění příslušného účelu zpracování. To například znamená, že Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu vyřízení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře (nevznikne-li mezitím jiný důvod pro jejich zpracování – například uzavření pracovní smlouvy apod.).

Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše údaje zpracováváme především my sami, žádná další organizace není zpracovatelem vaši dat za účelem jejich analýzy nebo jiného užití.

Vzhledem k technologickým potřebám jsou však servery na kterých jsou umístěna data registrovaných uživatelů mimo EU na území s plnou implementací opatření dle EU tzv. „Privacy shield“ https://www.privacyshield.gov/ps/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4. Konkrétně se jedná o Spojené státy americké. V tomto případě tedy odpovídající úroveň ochrany Vašich údajů je shodná jako by byly umístěny na území EU dle rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů či standardních smluvních doložek zveřejněných Evropskou komisí.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním práva?

a) Právo na informace, výmaz a další

Můžete kdykoliv požádat o přístup k Vašim osobním údajům. Jsou-li Vaše údaje nepřesné, můžete požádat o jejich opravu. Vaše údaje máte právo získat v běžně používaném strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost).

V odůvodněných případech máte právo též na výmaz nebo omezení zpracování Vašich údajů.

b) Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Pokud náš zájem na zpracování nebude převažovat, zpracování Vašich údajů ukončíme.

c) Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním

Je-li zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže uvedený kontakt. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

d) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud máte obavy, že zpracování Vašich údajů není prováděno zákonným způsobem, máte právo se obrátit se stížností přímo na lokální dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě, že máte jakékoliv otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, těchto zásad ochrany osobních údajů, anebo byste rádi uplatnili Vaše práva, můžete nás kdykoliv kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

STIMVIA s.r.o se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava,
E-mail: gdpr@stimvia.com